jak w zagajniku rozumiemy

Permakulturę

Permakulturowa leśna szkoła to koncepcja edukacyjna, która łączy zasady permakultury z nauczaniem w naturalnym w leśnym środowisku.  W permakulturze istotne jest dbanie o harmonię między ludźmi a środowiskiem przyrodniczym oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na planetę. Permakultura to nie tylko ogród, to wiedza czerpiąca z wielu dziedzin nauki jak np. geologia, meterologia, biologia, fizyka i  technika.  Permakultura to też sposób myślenia o naszym życiu i relacjach, tak by było ono jak najbardziej zrównoważone i różnorodne.

Pragniemy aby nasza szkoła rozwijała się zgodnie z wiedzą o permakulturze i jej wartościami, które współgrają ze sobą i łączyła w sobie takie elementy:

  1. Nauczanie w naturalnym środowisku: Uczniowie spędzają dużo czasu na nauce na świeżym powietrzu, w naturalnych lasach lub innym otoczeniu bliskim naturze. Celem jest rozwijanie kontaktu z przyrodą i zrozumienia jej znaczenia. Obserwacja wzorców i relacji występujących w naturze.

  2. Zrównoważony projekt: Cała infrastruktura i działalność leśnej szkoły są projektowane zgodnie z zasadami permakultury, co oznacza, że dba się o minimalizowanie śladu ekologicznego, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i ochronę lokalnej przyrody.

  3. Kursy permakultury: Uczniowie uczą się podstaw permakultury i jej zastosowania w praktyce. Mogą to być zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, np. projektowanie permakulturowych ogrodów.

  4. Wspólnotowy rozwój: promowanie wartości społecznych, takie jak współpraca, pomoc innym i dbałość o lokalną społeczność. Wspólnie podejmowane są projekty na rzecz lokalnego rozwoju.

  5. Zrównoważona produkcja żywności: W ramach szkoły mogą być prowadzone projekty rolnicze, ogrodnicze lub leśne, które uczą uczniów, jak produkować żywność w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

  6. Świadomość ekologiczna: kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za planetę. Uczniowie uczą się ochrony przyrody i zrównoważonego stylu życia.

  7. Rozwijanie umiejętności życia w harmonii z naturą: Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności związane z przetrwaniem i życiem w zgodzie z przyrodą, takie jak umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt, budowa schronienia, gotowanie na ognisku itp.

  8. Rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi zasobami – jako ludzie też często zapominamy o swoich potrzebach, granicach i zrównoważonym gospodarowaniu własną energią

Leśne szkoły permakulturowe są miejscem, gdzie edukacja łączy się z praktyką, a uczniowie uczą się nie tylko z książek, ale także poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i uczestnictwo w projektach zrównoważonych. Dzięki temu mają szansę stać się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi działać na rzecz ochrony środowiska.

jeszcze długa droga przed nami , ale jesteśmy przekonani , że idziemy słuszną drogą.